Home » 社區廢水處理、生活污水處理 (Page 2)

Category Archives: 社區廢水處理、生活污水處理


化糞池清池作業範例 寶璽公園爵邸 化糞池及放流池清池作業及植菌、消毒照片104/06/10

化糞池清池作業範例

 寶璽公園爵邸

化糞池及放流池清池作業及植菌、消毒照片104/06/10

image27 image1 image2 image3 image4 image5 image6

 

 

 

 

 

化糞池投入菌種

image7 image8

放流池清池及投藥除臭、消毒作業

 

image9 image10 image11 image12 image13 image14 image16 image17 image18 image19 image20 image21 image22 image24 image25 image26